Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Linibebe s.r.o.,

sídlem č.p. 1045, 739 47 Kozlovice, IČ 06245820, zaps. v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 71220

 

I. Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) podnikatelského subjektu Linibebe s.r.o., sídlem č.p. 1045, 739 47 Kozlovice, IČ 06245820, zaps. v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 71220, podnikajícího na základě živnostenského oprávnění vydaného 3.7.2017 (dále jen „Společnost“ nebo „Prodávající“) se vztahují na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Prodávajícího, umístěného na internetové adrese www.linibebe.cz (dále jen „E-shop Prodávajícího“) na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou – spotřebitelem nebo jinou fyzickou osobou (podnikatelem) či právnickou osobou (dále jen „Kupující“). Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

 i) doručovací adresa: Kozlovice 1045, PSČ 739 47

ii) telefonní spojení: +420 605 352 433 (Kristýna Milatová, jednatelka Společnosti)

iii) emailové spojení: info@linibebe.cz

iv) provozovna: Kozlovice 1045, PSČ 739 47 (dále jen „Provozovna“) 

1.2.  OP jsou vydávány Společností v souladu s ust. § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „NOZ“), blíže upravují práva a povinností Prodávajícího a Kupujícího při uzavření Kupní smlouvy a tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3.  Ta ujednání OP, jež slouží k ochraně spotřebitelů, se nepoužijí pro právní vztahy, v nichž vystupuje jako kupující právnická osoba či osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4.    Prodávající informuje Kupujícího, že k soudnímu sporu, týkajícímu se práva a povinností z Kupní smlouvy jsou příslušné obecné soudy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

II. Zboží

2.1.    E-shop Prodávajícího obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím ke koupi dle jeho dostupnosti (dále jen „Zboží“). Informace vypsaná u jednotlivých položek Zboží obsahuje zejména popis Zboží a cenu Zboží (včetně DPH a všech souvisejících poplatků). E-shop dále obsahuje v sekci „Doprava a platba“ údaje o nákladech spojených s balením Zboží a jeho dopravou Kupujícímu v rámci České republiky a Slovenska.

2.2.    Veškeré informace o Zboží jsou informativního charakteru a nezakládají povinnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu, jejíž předmětem je toto Zboží, tzn. je vyloučeno užití ustanovení §1732 odst. 2 NOZ. Postup uzavírání Kupní smlouvy je dále blíže popsán v čl. III. OP.

2.3.    Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že obrázky u Zboží jsou jen ilustrační a nemusí zcela odpovídat reálné skutečnosti, zejména pak ve vztahu k rozdílnosti zobrazení barev na různých displejích monitorů obrazovky PC, telefonu apod..

III. Kupní smlouva

3.1.  Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je právní jednání Kupujícího, spočívající ve vyplnění elektronického objednávkového formuláře v E-shopu Prodávajícího (dále též jen „Objednávka“), přičemž:

i) Kupující je povinen vyplnit veškeré předepsané údaje a náležitosti formuláře Objednávky, tedy zejména své osobní údaje sloužící k identifikaci Kupujícího a pro dodání zboží, druh a množství objednávaného Zboží (prostřednictvím vložení Zboží do elektronického nákupního košíku), způsob úhrady kupní ceny, údaj o požadovaném způsobu doručení Zboží;

ii) Před odesláním vyplněného objednávkového formuláře Prodávajícímu je Kupující oprávněn zkontrolovat a měnit zadané údaje Objednávky;

iii) Objednávkový formulář je ze strany Kupujícího odeslán Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje v takto učiněné Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné;

iv) Prodávající Kupujícímu obdržení Objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři. Specifické požadavky uvedené v poznámce objednávkového formuláře či v samostatném emailu nejsou pro Prodávajícího závazné. Na specifickém obsahu Kupní smlouvy se mohou Prodávající a Kupující dohodnout;

3.2.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.  

3.3.   Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení o doručení Objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou (čl. III, bod 3.1., (iv) OP). Po zaslání tohoto potvrzení je Kupující v případě požadavku na zrušení či změnu Objednávky povinen postupovat v souladu s ustanoveními čl. VII. OP, týkajících se odstoupení od Kupní smlouvy.

IVPlatební podmínky

4.1.  Cenu Zboží a případné další náklady spojené s dodáním Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu některým z následujících způsobů:

i) bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího, jenž je uveden v potvrzení objednávky včetně variabilního symbolu, a kterým je účet u Raiffeisen Bank a.s., č. ú.1949999003/5500 (pro platby v rámci České republiky);

ii) bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího, jenž je uveden v potvrzení objednávky včetně variabilního symbolu, a kterým je účet u Raiffeisen Bank a.s., č. ú. 1949999003/5500, IBAN: CZ6355000000001949999003, SWIFT: RZBCCZPP (pro zahraniční platby);

4.2.      Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Kupující nemá možnost odmítnout zaplacení kupní ceny z důvodu, že nemá možnost si Zboží prohlédnout. Zásilkový prodej možnost prohlídky Zboží předem vylučuje.

4.3.      Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží. 

4.4.      Kupní cena a náklady na dopravu Zboží dle výběru dopravy je kupní cena splatná v případě bezhotovostní platby ve lhůtě do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy, přičemž zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen vždy uvést variabilní symbol platby, jenž je uveden v potvrzení Objednávky.

V. Dodací lhůty, předání a převzetí Zboží

5.1.   Prodávající je povinen předat či odeslat zboží Kupujícímu ve lhůtě 7 pracovních dnů od připsání částky odpovídající kupní ceně, nákladům dopravy a případným dalším nákladům spojených s dodání Zboží na bankovní účet Prodávajícího. Tato lhůta se prodlužuje o dobu čerpání dovolené Prodávajícího, o které musí být Kupující na stránkách E-shopu Prodávajícího s minimálně 10 denním předstihem informován. V případě platby dobírkou je Prodávající povinen odeslat zboží Kupujícímu ve lhůtě 7 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy.

5.2.      Kupující může v rámci předání Zboží coby předmětu Kupní smlouvy využít následující způsoby předání či dopravy:

i) využití služeb dopravců v rámci území České republiky a Slovenska dle nabídky v Objednávkovém formuláři za ceny stanovené v Objednávkovém formuláři;

ii) využití služeb Zásilkovny v rámci území České republiky a Slovenska dle nabídky v Objednávkovém formuláři za ceny stanovené v Objednávkovém formuláři;

iii) po vzájemné dohodě Kupujícího s Prodávajícím osobní odběr na adrese Kozlovice 1045, 739 47 bez poplatku;

iv) po vzájemné dohodě Kupujícího s Prodávajícím jiný než nabízený způsob dopravy Zboží Kupujícímu dle požadavku Kupujícího s tím, že Kupující nese riziko a běžné i dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3.      Faktura, vystavená na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je daňovým dokladem a slouží zároveň jako dodací list a záruční list. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu Kupujícího.

5.4.      Dodá-li Prodávající Zboží na místo určené v Objednávce, je Kupující povinen toto Zboží převzít v souladu s ustanovením §2159 NOZ. V případě, že Kupující zboží nepřevezme nebo je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně či jiným náhradním způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady s nepřevzetím nebo s opakovaným doručováním Zboží spojené, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5.      Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít za předpokladu, že o tomto poškození coby důvodu nepřevzetí sepíše s dopravcem příslušný protokol. Převzetím zásilky Kupující potvrzuje, že zásilka Zboží byla doručena nepoškozená a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

5.6.   Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání zboží Kupujícímu nebo zaplacením kupní ceny, dle toho, která ze skutečností nastane později.

5.7.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 NOZ.

VI. Odpovědnost za vady, reklamace

6.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2.      Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady (popř. má pouze deklarované vady). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí Kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne po převzetí Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od tohoto převzetí. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obale či návodu připojenému ke Zboží uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použití se ustanovení o záruce za jakost.

6.3.      Za vadu Zboží se nepovažuje vada způsobená nesprávným použitím Zboží (v rozporu s obvyklým účelem Zboží či v rozporu s návodem na užití uvedeném na Zboží či jeho obale) a vada způsobená nevhodným skladováním (např. vlhkost, vysoké teploty, příliš nízké teploty apod.), odchylka v nepatrném rozdílu v barevném provedení, zejména nesoulad mezi skutečným barevným odstínem Zboží a odstínem Zboží, jež byl zobrazen na elektronickém zařízení Kupujícího (display, monitor aj.), opotřebení Zboží odpovídající míře a délce používání a vady, pro které bylo Zboží prodáno za nižší cenu.

6.4.      Práva z vadného plnění je povinen Kupující uplatnit u Prodávajícího písemně na adrese jeho Provozovny tak, že zašle Prodávajícímu doklad o koupi Zboží u Prodávajícího včetně dokladu o jeho zaplacení, přesně popíše vadu Zboží a způsob, jakým se vada projevuje a zároveň zašle reklamované Zboží Prodávajícímu k posouzení oprávněnosti reklamace (čisté, kompletní a ve vhodném obalu), nedohodnou-li se Prodávající s Kupujícím, že Zboží není nutno zasílat. Dále je Kupující povinen zvolit požadovaný způsob vyřízení reklamace.

6.5.      V případě odstranitelné vady má Kupující právo na bezplatné odstranění vady (oprava) nebo dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, týká-li se vada součástí věci, lze požadovat jen výměnu součásti nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě neodstranitelných vad má Kupujícího právo na dodání nové věci bez vad, na přiměřenou slevu z kupní ceny případně právo na odstoupení od Kupní smlouvy.

6.6.      Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí reklamace na emailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávkovém formuláři. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, pokud je to možné, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od jejího obdržení Prodávajícím, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na lhůtě delší. Pokud je reklamace oprávněná (tj. vyřízena kladně), má Kupující právo na úhradu nákladů s reklamací souvisejících (zejména poštovné). V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady s ní související Kupující (vč. poštovného, které je Prodávajícím hrazeno při zaslání Zboží zpět Kupujícímu).

6.7.      V případě Kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při objednávání Zboží (např. tím, že v objednávce uvede své IČ nebo DIČ) se nepoužijí ustanovení 6.2., 6.5. a 6.6. těchto OP a odpovědnost Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními §§ 2099 a násl. NOZ.

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

7.1.      V případě odstoupení kteroukoliv smluvní stranou se Kupní smlouva od počátku ruší.

7.2.      Vzhledem k uzavření Kupní smlouvy distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo na odstoupení od Kupní smlouvy a to do čtrnácti dnů od převzetí Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu v této lhůtě odesláno písemně na adresu provozovny Prodávajícího či elektronickou poštou na e-mailovou adresu info@linibebe.cz. Odstoupení od Kupní smlouvy není možné pro Kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím ani Zboží v uzavřeném hygienickém obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.3.      Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady vynaložené k navrácení zboží Prodávajícímu nese v plné výši Kupující.

7.4.   Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu veškeré peněžní prostředky, které od něj v souvislosti s Kupní smlouvou přijal, a to do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal. Součástí vráceného peněžního plnění jsou taktéž veškeré platby související s doručením Zboží Kupujícímu, tedy zejména částka odpovídající poštovnému a balnému (a to i v případě, že byla tato částka Prodávajícím již vynaložena). Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující vrátí Zboží. V případě, že je Zboží vráceno Prodávajícímu v poškozeném stavu, je Prodávající před vrácením kupní ceny oprávněn oproti této částce započíst svůj nárok na úhradu takto vzniklé škody na Zboží.

7.5.      Nezaslal-li Kupující Prodávajícímu kupní cenu v plné výši do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy, ačkoliv zvolil způsob placení bezhotovostním převodem, platí, že od Kupní smlouvy odstoupil způsobem dle bodu 7.1. a 7.2. tohoto článku OP.

7.6.      Prodávající může odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že objednané Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.

VIII. Osobní údaje a obchodní sdělení

8.1.      Prodávající zaručuje Kupujícímu – fyzické osobě ochranu jeho zákonem chráněných údajů ve smyslu aktuální právní úpravy včetně úpravy v zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a úpravy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a smlouvy s kupujícím, a to i po ukončení smluvního vztahu.

8.2.      Kupující bere akceptací OP na vědomí oprávnění a povinnost Prodávajícího poskytovat informace v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy. Nad rámec takto stanovený je Prodávající oprávněn poskytnout třetím osobám na jejich žádost takové informace o Kupujícím, k jejichž poskytnutí dal Kupující souhlas.

8.3.      Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou obsahem dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je zveřejněn na webových stránkách E-shopu Prodávajícího.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1.      Tyto OP jsou sepsány v souladu s ust. § 1751 odst 1 a § 1827 odst. 2 NOZ.

9.2.      Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak Kupující  a Prodávající sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva spotřebitelů vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.3.      Je-li některé ustanovení těchto OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.4.   Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

9.5.      Znění OP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

 

Tyto OP nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.